پنجشنبه 24 آبان ماه 1397
06:45 ب.ظ
 
تماس
عنوان ماژول :تماس

آدرس دانشگاه: بانه بلوار سردشت دانشگاه پیام نور بانه

شماره های تماس:

رئیس دانشگاه:

دکتر بهاالدین رشیدزاده

08734249119

آموزش:

حسین پاکزاد  

08734249112

مالی:

پیمان میهن دوست

08734249121

اداری:

مطلب قادری

08734249120

فرهنگی و دانشجوئی:

بیان صالح نژاد

08734249117

فارغ التحصیلان:

دلیر حیدری

08734249118

فناوری و کاربر ارشد:

مهدی زیبائی

08734249114

پژوهش و کار آفرینی:

مهدی زیبائی

08734249114

روابط عمومی:

مهدی زیبائی

08734249114

امور اساتید و کلاس ها:

مهدی زیبائی

08734249114

آدرس